Na osnovu čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16), Osnivačka Skupština Udruženje za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj, 31.03.2021. godine u Sarajevu, donijela je

S T A T U T

Udruženje za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju donesenoj na sjednici Osnivačke Skupštine Udruženje za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini, (u daljem tekstu: Udruženje), dana 31.03.2021. godine u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

U skladu sa članom 12. Zakona ovim Statutom propisuje se sljedeće:

– puni naziv, sjedište i adresa Udruženja;
– ciljevi i djelatnosti Udruženja
– postupak za primanje i isključivanje članova;
– tijela Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu da sazove skupštinu, uslovi i način raspuštanja odnosno prestanka rada;
– pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad upotrebom tih sredstava;
– način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
– javnost rada;
– postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
– opis oblika i sadržaj pečata i znaka Udruženja;
– zastupanje Udruženja;
– uslovi i postupak spajanje, podjela Udruženja, odnosno prestanak rada, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja;
– postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja;
– ostala pitanja u vezi rada i djelovanja Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Član 3.

Puni naziv Udruženja je:
Udruženje za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini
Удружење за примијењени нутриционизам у Босни и Херцеговини
Udruga za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini

Naziv Udruženja je istovjetan na sva tri jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.
Službena upotreba naziva je na latiničnom i ćiriličnom pismu.

Član 4.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, Bosanska broj 7.

Član 5.

Udruženje je nevladina neprofitna organizacija koja nema namjeru sticati profit.
Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 7.

Udruženje stiče svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima danom upisa u registar kod nadležnog ministarstva.

III CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 8.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
1. Organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, tribina, konferencija i stručnih i promotivnih skupova iz oblasti nutricionizma i zdravog načina života u svrhu ostvarivnja ciljeva i djelatnosti Udruženja;
2. Poticanje stručnog i naučnog rada iz oblasti nutricionizma;
3. Pomoć i podrška u obrazovanju i trajnom usavršavanju članova Udruženja;
4. Saradnja sa zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama i zavodima na teritoriji BiH;
5. Saradnja sa istim ili sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
6. Rad na edukaciji javnosti o važnosti pravilne ishrane u skladu sa kampanjama državnih, europskih i svjetskih krovnih zdravstvenih institucija i organizacija;
7. Promocija pravilne ishrane, zdravih životnih navika, sportsko-rekreativnih aktivnosti;
8. Promocija psiho-fizičke rekreacije i fizičkog i mentalnog zdravlja ljudi;
9. Izdavanje brošura, planova, knjiga i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
10. Rad na pokretanju aktivnosti oko nominalnih pitanja stručnih zvanja iz oblasti nutricionizma;
11. Saradnja sa medijima u svrhu promocije i ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Član 9.

Udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz člana 8. ovog Statuta.
Udruženje može, za djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz navedenog člana osnovati posebno pravno lice u skladu sa članom 4. Zakona.

IV ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 10.

Osnivači Udruženja su ujedno i članovi Udruženja koji svojstvo člana stiču danom upisa u Registar udruženja.
Članovi Udruženja su fizička lica državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini, a koja prihvate Statut i programske ciljeve i djelatnosti
Udruženja.
Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, koji prihvate Statut i ciljeve Udruženja, a koji učestvuju u radu Udruženja preko svojih predstavnika.
Član Udruženja može biti svaka osoba koja redovno plaća članarinu, djeluje u pravcu zadanih ciljeva i djelatnosti Udruženja, pridržava se odluka i zaključaka predsjednika Udruženja i Skupštine Udruženja.

Postupak za primanje i isključivanje iz članstva

Član 11.

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština.
Članovi Udruženja mogu biti:
– Stalni članovi
– Pridruženi članovi
– Počasni članovi

Član 12.

Stalni članovi su fizička i pravna lica iz člana 10. ovog Statuta, a koja su stekla svojstvo člana Udruženja.

Pridruženi član može biti svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut, ciljeve i djelatnosti Udruženja.

Počasni član može postati fizička i pravna osoba, koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

Udruženje vodi spisak i evidenciju svih članova Udruženja u elektronskoj formi ili na drugi odgovarajući način i sadrži:
– ime i prezime, odnosno naziv člana Udruženja sa adresom prebivališta, odnosno sjedišta;
– datum pristupanja;
– vrstu članstva i
– datum prestanak članstva.

Spisak svih članova Udruženja će biti dostupan na web stranici Udruženja.

Popis članova udruženja mora biti dostupan na uvid nadležnim organima na njihov zahtjev.

Prestanak članstva

Član 13.

Članstvo u Udruženju prestaje:

– Na vlastiti zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja.
– Isključenjem u slučaju djelovanja u suprotnosti s ciljevima i Statuta Udruženja.
– Smrću člana.
– Prestankom svojstva pravnog lica.

Član 14.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.
Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 15.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluku o prestanku svojstva člana Udruženja donosi predsjednik Udruženja.

Lice koje je nezadovoljno odlukom iz prethodnog stava, može podnijeti žalbu Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština razmatra žalbu iz prethodnog stava na prvoj narednoj sjednici i na istoj donosi konačnu odluku.

Prava, dužnosti i odgovornosti članova

Član 16.

Prava članova Udruženja su:

– da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
– da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
– da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
– da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
– da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

Član 17.

Dužnosti članova Udruženja su:

– da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
– da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
– da propagiraju djelatnosti Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
– da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženja i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja,
– da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu,
– da se pridržavaju odredaba ovog Statura.

Član 18.

Oblici odgovornosti članova će se definisati Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti kojeg donosi predsjednik Udruženja.
Svaki član Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavosti općeg akta Udruženja koji je donesen suprotno odredbama Statuta ili drugog općeg akta Udruženja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja tog akta.

V TIJELA UDRUŽENJA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJE MANDATA, OSOBA OVLAŠTENA DA SAZOVE SKUPŠTINU, USLOVI I NAČIN RASPUŠTANJA, ODNOSNO PRESTANAK RADA

Član 19.

Tijela Udruženja su:

1. Skupština,
2. Predsjednik Udruženja,
3. Generalni sekretar
4. Osoba za zastupanje Udruženja u pravnom prometu

1. Skupština

Član 20.

Skupština je najviši organ Udruženja, koju čine svi stalni članovi Udruženja s jednakim pravom glasa.
Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine.
U odsutnosti predsjednika radom Skupštine rukovodi lice kojeg izabere Skupština.
Predsjednika Skupštine, bira i razrješava Skupština na samom početku rada sjednice Skupštine Udruženja.
Mandat predsjednika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću reizbora.

Član 21.

Skupština Udruženja može biti:

– redovna i
– vanredna

Član 22.

Redovna Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

Vanredna Skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

Način rada Udruženja pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 23.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine najkasnije 15 dana prije njenog održavanja.
Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži Predsjednik Udruženja.

Član 24.

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine.
Skupština bira zapisničara na početku rada sjednice koji vodi zapisnik.
Zapisnik mora da odražava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova.

Predsjednik Skupštine se:

– stara o organizovanju Skupštine i saziva njene sjednice,
– predlaže dnevni red sjednice,
– predsjedava sjednicama Skupštine,
– potpisuje akte donesene na Skupštini,
– stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine,
– koordinira rad organa i tijela Skupštine i
– vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 25.

Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu, a kvorum je nadpolovična većina svih članova Skupštine Udruženja.
Skupština punovažno odlučuje nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno, odnosno da je za određena pitanja potrebna kvalifikovana većina.
Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi drugačije.

Član 26.

Skupština u svojoj nadležnosti:

– donosi statut Udruženja, njegove izmjene i dopune i druga opća akta određena Statutom,
– odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada Udruženja, osnivanju drugih pravnih lica, kao i drugim statusnim promjenama Udruženja,
– donosi poslovnik o radu Skupštine,
– imenuje i razrješava predsjednika Skupštine i Predsjednika Udruženja,
– Imenuje i razrješava generalnog sekretara Udruženja,
– usvaja godišnji program i plan rada Udruženja,
– usvaja izvještaje o radu i finansijski izvještaj koji je pripremio Predsjednik Udruženja,
– odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine,
– donosi odluku o ovlaštenim licima za zastupanje Udruženja,
– usvaja završni račun,
– daje autentično tumačenje ovog Statuta,
– odlučuje kao drugostepeno tijelo u žalbenom postupku,
– donosi odluku o prestanku rada Udruženja,
– razmatra i usvaja izvještaje o radu Udruženja, koje podnosi Predsjednik Udruženja,
– odlučuje o proglašenju počasnih članova Udruženja, i
– druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja.

2. Predsjednik Udruženja

Član 27.

Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Predsjednik Udruženja, kojeg imenuje i razrješava Skupština, u skladu sa ovim statutom.
Mandat Predsjednika Udruženja je četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Član 28.

Predsjednik Udruženja za svoj rad je odgovoran Skupštini, u skladu sa Zakonom, ovim statutom i drugim aktima Udruženja.

Član 29.

Predsjednik Udruženja ima sljedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

– zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu,
– provodi politiku i druge odluke koje je donijela Skupština
– naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana,
– vodi poslovanje i donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja,
– određuje izvedbene planove i radne zadatke,
– odgovoran je za zakonitost i poslovanje Udruženja
– priprema i predlaže donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine Udruženja,
– donosi opšta akta, izuzev onih koji su u izričitoj nadležnosti Skupštine,
– prati realizaciju finasijskog plana Udruženja,
– izvršava odluke Skupštine,
– raspolaže imovinom Udruženja,
– donosi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
– ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i zakonom
– koje mu stavi u nadležnost Skupština Udruženja.

Član 30.

Predsjednik Udruženja može biti razrješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan i to:

– na sopstveni zahtjev;
– ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Predsjednika Udruženja;
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

Inicijativu za razrješenje Predsjednika Udruženja može dati 1/3 članova Skupštine.
Predsjednik Udruženja je ovlašten da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u nadležnost Skupštine Udruženja.

3. Generalni sekretar

Član 31.

Generalnog sekretara imenuje i razrješava Skupština Udruženja, na mandat od četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Generalni sekretar ima sljedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

– Brine se i vodi evidenciju o članovima Udruženja,
– Prima, otvara i evidentira poštu,
– Stara se o arhiviranju dokumentacije,
– Stara se o korespondenciji Udruženja,
– Vodi administrativne poslove,
– Ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i Zakonom.

Član 31a.

Generalni sekretar Udruženja može biti prijevremeno razriješen dužnosti ukoliko ne izvršava svoje obaveze definisane ovim Statutom, povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, djeluje protivno ciljevima Udruženja ili ako svojim djelovanjem narušava ugled Udruženja.
Generalni sekretar Udruženja se razriješava dužnosti na vanrednoj Skupštini, dvotrećinskom većinom glasova delegata.
Novi generalni sekretar Udruženja se bira na istoj Skupštini, čiji mandat traje do održavanja redovne Skupštine Udruženja.

Komisije i radna tijela

Član 32 .

Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga djelatnosti Udruženja, Skupština Udruženja može obrazovati stalne ili povremene komisije.
Sastav i djelokrug komisije se utvrđuje odlukom Skupštine Udruženja.

VI PRIHODI I IMOVINA

Pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganja sredstvima Udruženja, kao i tijelo ovlašteno za nadzor i upotrebu sredstava

Član 33 .

Prihodi Udruženja su:

– članarine,
– dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako inostranih, tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
– državne subvencije i ugovori sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i inostranim,
– prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora
– pasivnih prihoda,
– prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruženja,
– iz drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Član 34.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima, Udruženje utvrđuje finansijskim planom kojeg donosi Skupština na prijedlog predsjednika Udruženja.
O korištenju sredstava, u skladu sa finansijskim planom odlučuje predsjednik Udruženja.
Skupština može donijeti opšte akte kojima se, u skladu sa ovim Statutom, bliže uređuju pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i za nadzor korištenja tih sredstava.

Način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu

Član 35.

Skupština, na redovnoj godišnjoj sjednici usvaja Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja za prethodnu godinu.

Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i podnositi finasijske izvještaje u skladu sa propisima kojima se uređuje računovostvo neprofitnih organizacija.
Godišnji finansijski izvještaji Udruženja podnose se Skupštini, najmanje 30 dana prije održavanja iste.

Udruženje je dužno dostaviti finansijski i godišnji izvještaj o radu, nadležnom organu prema sjedištu udruženja i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, radi objave na internetskoj stranici Ministarstva, a najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

Nad imovinom Udruženja može se provesti stečaj. Stečajni postupak provodi nadležni sud na čijem se području nalazi sjedište Udruženja, u skladu sa posebnim zakonima.

VII JAVNOST RADA

Član 36 .

Rad Udruženja je javan. Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja za značajnije aktivnosti.
Svim članovima omogućit će se neometan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje, kao i planiranje daljnih aktivnosti.

Član 37 .

Članovi Udruženja moraju biti redovno informisani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je predsjednik Udruženja.

VIII POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA, OVLAŠTENJE I NAČIN
DONOŠENJA DRUGIH OPĆIH AKATA

Član 38 .

Skupština je nadležna za donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata određenih Statutom.
Izmjene i dopune Statuta Udruženja, usvaja Skupština, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti 2/3 članova Udruženja.
Inicijativu se upućuje predsjedniku Udruženja koji priprema tekst nacrta za izmjene i dopune Statuta.

Član 39 .

Udruženje može pored Statuta imati i druga opća akta.
Organi Udruženja donose opće akte Udruženja, pravilnike, poslovnike i odluke koji moraju biti u saglasnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

IX OBLIK SADRŽAJA PEČATA I ZNAKA UDRUŽENJA

Član 40.

Pečat Udruženja je okruglog oblika prečnika 30 mm u kojem je po obodu kružno ispisan tekst punog naziva Udruženja na latiničnom pismu i to: Udruženje za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini. U sredini pečata nalazi se grafički prikaz znaka Udruženja, a ispod grafičkog prikaza znaka je ispisano sjedište Udruženja: Sarajevo.

Član 41.

Udruženje može imati više pečata, s tim što svaki mora biti numerisan brojevima.
O čuvanju i upotrebi pečata stara se predsjednik Udruženja.

Član 42.

Znak udruženja čine mala štampana slova alfabeta „u“ i „n“, koja čine jednu spojenu cjelinu ispod koje je napisan puni naziv Udruženja – Udruženje za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini.

Boje znaka Udruženja su svijetlozelena i žuta.

X ZASTUPANJE

Član 43.

Udruženje za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini zastupa u pravnom prometu predsjednik Udruženja u okviru ovlaštenja utvrđenim ovim statutom i Zakonom.

Član 44.

U postupcima u kojima Udruženje sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, osoba ovlaštena za zastupanje, odnosno Predsjednik Udruženja može dati pismenu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.

XII SPAJANJE, PODJELA I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Uslovi i postupak za spajanje, podjela Udruženja, odnosno prestanak rada uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja

Član 45.

Udruženje se može spojiti, u drugo udruženje i podijeliti u skladu sa Zakonom.
Odluku iz prethodnog stava, donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja.
Odlukom iz stava 2. ovog člana, regulira se naročito: naziv, sjedište, djelatnost, podjela imovine, prava i obaveze kao i druga pitanja u vezi statusnih promjena Udruženja.

Član 46.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili zakona pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Član 47.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno, na osnovu odluke nadležnog tijela udruženja
Ako statutom nije drugačije predviđeno, odluka o prestanku sa radom se donosi dvotrećinskom kvalifikovanom većinom glasova članova udruženja.
U slučaju dobrovoljnog prestanka rada registrovano udruženje usvaja plan likvidacije koji je u skladu sa statutom i Zakonom.

Član 48.

Udruženja se briše iz registra kada rješenje o prestanku rada udruženja koje donese Ministarstvo postane konačno ili kad Sud Bosne i Hercegovine donese pravosnažnu presudu o zabrani rada udruženja.

Udruženje prestaje raditi ako:
a) nadležni organ udruženja donese odluku o prestanku rada ili odluku o spajanju i podjeli udruženja;
b) se utvrdi da je udruženje prestalo djelovati

Smatrat će se da je udruženje prestalo djelovati kada:
a) je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja za održavanje skupštine udruženja, a skupština nije održana;
b) se broj članova udruženja smanji ispod broja tri, a andležni organ udruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova udruženja;

Lice ovlašteno za zastupanje udruženja dužno je u roku od 30 dana od dana kada je udruženje prestalo djelovati u skladu sa stavom (3) ovog člana dostaviti Ministarstvu zahtjev sa dokazima o prestanku rada udruženja.
Kada Ministarstvo utvrdi činjenice iz stava 2. i 3. ovog člana, donosi rješenje o prestanku rada udruženja.

XII RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA U
SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 49.

Nakon raspuštanja i prestanka sa radom i izmirenja obaveza udruženja, preostalu imovinu i sredstva i sredstva podijelit će na način utvrđen statutom, drugom registriranom udruženju koje ima iste ili slične ciljeve i djelatnosti.

XIII OSTALA PITANJA U VEZI SA RADOM I DJELOVANJEM UDRUŽENJA

Uredi i drugi organizacioni oblici

Član 50.

Radi realizacije programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja, izvan sjedišta Udruženja mogu se formirati uredi i drugi organizacioni oblici na cijelom području Bosne i Hercegovine.
Odluku o otvaranju ureda i drugih organizacionih oblika donosi Skupština Udruženja.
Organizacioni oblici iz stava 1. ovog člana, nemaju svojstvo pravnog lica.

Priznanja i nagrade

Član 51.

Udruženje može dodjeljivati priznanja, nagrade i certifikate iz domena nutricionizma.
Odluku o dodjeljivanju priznanja i nagrada donosi Skupština Udruženja, na prijedlog predsjednika Udruženja.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana registrovanja Udruženja kod Ministarstva pravde BiH.

Go Top